Dárci a sponzoři
Dárci a sponzoři agentury Selma
© Mgr. Klára Janoštíková, Agentura Selma, Mobil: + 420 773 993 359
AGENTURA   SELMA   svojí   činností   podporuje   všechny,   kteří   nejsou   schopni   se   o   sebe   postarat   z důvodu    nemoci,    hendikepu    či    osamění.    Jako    registrovaný    poskytovatel    sociálních    služeb    jsme financování   pouze   přímou   platbou   od   uživatelů   a   z   vlastních   finančních   prostředků,   proto   si   vážíme každé    pomoci,    ať    už    věcné    či    finanční,    která    pomáhá    zajišťovat    provoz    agentury    a    následné poskytování potřebných sociálních služeb. Všem,   kteří   činnost   naši   agentury   podpořili,   ať   už   věnováním   svého   volného   času   nebo   financí   k zajištění   provozu   agentury,či   darováním   kompenzačních   pomůcek   (   pleny,   klozetová   křesla,   chodítka, antidekubitní matrace, apod.), patří od nás velké a srdečné poděkování:
v roce 2012:  MUDr. Renatě Oramusové Mgr. Uršule Hapalové RNDr. Rudolfu Kuzníkovi Blance Kubesové Ladislavě Barešové
v roce 2013: Ing. Jitce Andráškové Rodině Valoškových Rodině Čermákových Věře Špičkové Ing. Michaele Galíkové
Aby naše služby byly dostupné všem potřebným, můžete činnost Agentury podpořit těmito způsoby: prostřednictvím darů (dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižující základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.), sponzorováním (dlouhodobější financování sociálních služeb nebo služeb spojených s provozem agentury např. v oblasti propagace), dobrovolnictvím (dobrovolníci nenahrazují práci profesionálů, neposkytují přímo sociální službu). V případě zájmu o spolupráci kontaktujte: Mgr.Kláru Janoštíkovou e-mailem: info@agenturaselma.cz telefonicky: 773 99 33 59
Agentura Selma sama podporuje potřebné, v současné době sbíráme víčka pro Adélku  a Matyáška, kteří mají kongenitální dystrofii – neznámou pletencovou formu. Více informací získáte v tomto letáčku:
eu obrázek
v roce 2014: MUDr. Renata Oramusová Ing.Jitka Andrášková (www.filipm.cz) Mgr.Jana Malásková (www.supervizni.cz) Paní Oldřiška Ořechovská
agentura SELMA